Gamle gravsten i Landet kirke

I Landet kirkes våbenhus i tårnrummet findes tre gamle gravsten fra begravelser under kirkens gulv:

1. Gravsten fra 1618

Den ældste sten har stort set ulæselig indskrift, da den er slidt af mange fordtrin i årenes løb! Følgende kan dog tydes:

HER LIGGER BEGRAVEN HEDERLIG OG VELLÆRD MAND ... Morten Nielsen ..... Desuden kan årstallet 1618 ses.

Stenen er derfor givetvis gravsten for Morten Nielsen Mesling, der var præst i Landet sogn i tiden 1581 - 1618.

2. Gravsten fra 1679

Denne sten er den bedst bevarede og fortæller om Jens Mogensen Hossum:

  Blomster-
dekoration

  Blomster-
dekoration

HER HVILER SL. H. JENS MOGENSØN
HOSSUM FORDUM SOGNEPRÆST TIL
LANDE OC BREGNINGE I 33 AAR OC
PROUST I SUNDS-HERRED I 9 AAR FØD I
HOSSUM PRÆSTEGAARD I JYLLAND
1616 D 30 NOV SOM DØDE I LANDE
PRÆSTEGAARD 1679 D 25 OCTOBR
MED SIN KIERE HUSTRU KAREN MOGENS
DAATTER FØD I QVERNDRUP PRÆSTEGAARD
1624 D 25 MAII SOM DØDE AAR 1...
SOM LEVEDE I EGTESKAB SAMMEN 29 AAR OC
AFLEDE 7 BØRN 4 SØNNER OC 3 DØTTRE
AF HVILKE 3 SØNNER OC 2 DØTTRE DERIS
...... SL. FADER EFTERLEVEDE.

  Blomster-
dekoration

  Blomster-
dekoration

3. Gravsten fra 1720

Den yngste af de tre gravsten har ligget over Axel Juels grav i kirkens kor. Han havde været guvernør i den gamle danske tropekoloni Trankebar, men var blevet afskediget og sendt hjem på grund af sin håndtering af et mytteri blandt de underordnede. Da hans farbror var ejer af Taasinge og Valdemars Slot, gav han sin nevø en gård i Strammelse. Her døde han og fik altså sin grav i Landet kirke. Enken sad i mange år på gården, som blev kendt under navnet "Fruegården". Dette navn bærer den endnu.

Stenen har ligget over graven i kirkens kor, tæt ved opgangen til prædikestolen. I hjørnerne af den vestlige del af korets hvælving malede man i sin tid Axel Juels to våbener: Juel (mod syd) med et F (= Fader) og Gyldenstierne (mod nord) med et M (= Moder) ved siden af. Juels våben kan ikke ses mere, da pudslaget har været beskadiget og repareret. Derimod er Gyldenstiernes våben tydeligt at se mod nord, blot kom man ved sidste kalkning til at overkalke bogstavet M.

Gravstenen er i de fire hjørner udsmykket med Axel Juels fire bedsteforældres våbener: Øverst farfaderens og morfaderens, nederst farmoderens og mormoderens. Da øverste venstre hjørne af stenen er beskadiget, mangler slægten Juels våben ejendommeligt nok også her!

Indskriften på gravstenen lyder således:

  (Ødelagt
  Juel-
  våben)  

HER HVILER
DET DØDELIGE
AF DEND HØYÆD=
LE OG VELB:
HERRE

  (Gylden-
  stiernes  
  våben)  

AXEL JUEL
FØD PAA HANS FÆDRENE GAARD
WOSBORG UDI JYLLAND Ao 1655 D: 7 JULII
AF HØYÆDLE OG VELB: FORÆLDRE VELB:
HERRE CLAUS JUEL TIL WOSBORG OG
FRU SOPHIA GYLDENSTIERNE SOM EFTER AT
HAND HAFDE LEVET HER I VERDEN MEGET FORNØYE=
LIG OG KIÆRLIG MED SIN EGTEFELLE HØYÆDLE OG VELB:
SOPHIA AMALIA PARSBERG UDI ET MED 2 SØN=
NER SOM TILFORNE VARE HENSOVEDE VELSIGNET EGTE=
SKAB UDI 28 AAR, 3 MAANEDER, 2 UGER OG 4 DAGE OG AL=
TID TROFAST, VENLIG OG OMGIENGELIG MED ALLE, TOG VED
EN MEGET GUDELIG BEREDELSE EN SALIG AFSKED FRA VER=
DEN Ao 1720 D: 20 JANUAR DA HAND HAFDE OPFYLDT 64 AAR
6 MAANEDER, 3 UGER OG 2 DAGE. HANS LEGEME GIEMMIS I
JORDEN, HANS SIEL GLÆDIS I HIMMELEN. HANS DØD VAR
FULD AF TRO OG TRØST, DERFOR VIL HANS OPSTANDELSE BLI=
VE FULD AF ÆRE OG HERLIGHED.
HER HVILER AXEL IUEL BORTFLYT FRA VERDENS IAMMER,
HER ER HANS TRYGE SENG I JORDENS SOVEKAMMER.
SLET INTET VEKKER HAM FØR DOMMEDAGS RØST,
DA VAAGNER HAND IGIEN TIL ÆRE, FRYD OG TRØST.
  (Familien
  Sehesteds
  våben)
  (Familien
  Podebusks
  våben)

De to sidste våbener tilhører henholdsvis Axel Juels farmor (Sophie Sehested) og mormor (Lisbeth Podebusk). Sidstnævntes familie kaldtes også Putbus og stammede fra Rügen.

Tilbage til hovedsiden om Landet kirke.

Jeg kan kontaktes på adressen Didier Gautier

Oprettet den 05-06-99.
Opdateret den 11-05-01.