Graven på Landet kirkegård

På Landet kirkegård på Taasinge findes under det store egetræ et gravsted med to gravsten.

Her begravedes lørdag den 27. juli 1889 linedanserinden Hedvig Jensen, bedre kendt som Elvira Madigan, og den svenske dragonløjtnant Sixten Sparre. De var den foregående mandag blevet fundet døde i Nørreskoven efter en dramatisk forsvinden og flugt fra Sverige.

Mayerling-Dramaet på Taasinge

Sagen vakte dengang en del opsigt i pressen, også fordi man i januar 1889 havde oplevet Mayerling-dramaet, hvor den østrig-ungarske tronfølger ærkehertug Rudolph og hans elskerinde Marie Vetsera på slottet Mayerling gik i døden sammen. I Svendborg Amtstidende fra den 26. juli 1889 fik en artikel ligefrem overskriften: Vetsera-Dramaet paa Taasinge.

Både lokale aviser og hovedstadspressen bragte i ugerne efter ligfundet i Nørreskoven mange mere eller mindre rigtige oplysninger om de to døde, deres familie, deres kærlighedshistorie, død og begravelse. Siden blev der stille om dramaet, indtil vort århundrede tog det op igen. Særlig efter fremkomsten af Bo Widerbergs film - med dens mesterligt valgte ledsagemusik fra den langsomme sats af Mozarts klaverkoncert nr. 21 i C-dur - eksploderede interessen. Busfulde af turister fra Danmark, Tyskland og navnlig Sverige kommer i sommertiden for at se det efterhånden berømte gravsted.

Elvira Madigan  Sixten  Sparre
Elvira   Madigan   og  Sixten Sparre.

Billeder gengivet efter Per Arne Wåhlbergs bog "Cirkus i Sverige"

De to hovedpersoner og deres historie

Elvira Madigan

I foråret 1867 rejste et svensk cirkusselskab i det nordlige Tyskland. Det kaldte sig Cirque du Nord, og direktøren hed Jean Gautier. (På siderne Cirkus kan der læses mere om dette selskab og familien Gautier.)

Blandt artisterne i selskabet var i tiden 1866-67 Frederik Peter Jensen og Eleonora Cecilia Christina Olsen. Det var begyndt med, at Frederik Jensen blev antaget som rytter. Han var engageret i flere år. En dag blev også den smukke unge Eleonora, kaldet Laura, ansat ved Cirque du Nord. Ifølge en plakat fra den tid optrådte hun sandsynligvis både under navnet "Mademoiselle Eleonore" som danserinde og under navnet "Mademoiselle Laura" som parforcerytterske. Den 5. april 1867 holdtes der beneficeforestilling for "Fräulein Laura" under selskabets ophold i Wismar.

Frederik Jensen og Frøken Laura (=Eleonora) fandt sammen, og resultatet udeblev ikke: Under cirkusopholdet i Mecklenburg-Schwerin blev Eleonore med barn. Efterhånden var det svært for hende at optræde. Hun og Frederik Jensen blev derfor en tid i Flensborg, da cirkus havde optrådt her i efteråret 1867.

Den 4. december 1867 nedkom Eleonora med en køn lille pige, der blev døbt Hedvig Antoinette Isabella Eleonore Jensen. Få år senere synes Hedvigs far at være død, og Eleonora kom med sin datter til andre cirkusselskaber, således det i sin tid kendte foretagende Cirque François Loisset, der i slutningen af 1876 kom til Göteborg. Her var den amerikanske artist John Madigan med, og ham sluttede Eleonora/Laura sig til.

Parrets færden de følgende år er ikke godt kendt, men i 1879 grundlagde John Madigan og Laura Olsen i Finland en lille cirkus, som begyndte at rejse i Skandinavien, hvor den til at begynde med ikke vakte større opsigt. Men direktør Madigans steddatter Hedvig Jensen viste sig med tiden at være et virkeligt aktiv. Hun og en anden plejedatter optrådte sammen på line som "søstrene Elvira og Gisella Madigan". Københavnerne kunne nyde synet i Tivoli i sommeren 1886. Der blev endda afholdt en ekstraforestilling for den danske kongefamilie. Kong Christian IX belønnede efter forestillingen pigerne med hver sit kors i guld. Korset var ikke en orden, men alligevel! Det var en udmærkelse og af stor reklameværdi for cirkusdirektør Madigan.

Sixten Sparre

Sixten Sparre tilhørte en meget gammel svensk adelsfamilie, men han var ikke greve, som det ellers ofte siges i beretningerne om parret. Bengt Edvard Sixten Sparre, som hans fulde navn var, blev født 27. september 1854 som ældste søn af kammerherre Sigge Sparre og dennes hustru Adelaide.

Tilsyneladende uden større ambitioner om eller evner for en militær karriere kom han i 1873 til Skånska Dragonregementet for at uddannes som officer. Han avancerede kun langsomt og var i juli 1887 blevet løjtnant af anden klasse.

I 1880 var Sixten Sparre blevet gift med komtesse Luitgard Engel Agda Dorotea Adlercreutz fra Vetlanda. Med hende fik han to børn, en søn og en datter, og derfor lever der endnu efterkommere af Sixten Sparre. Ægteskabet forblev dog ikke lykkeligt, og det var vel medvirkende til, at Sixten indlod sig på det håbløse forhold til Elvira Madigan.

Sixten Sparre var vellidt af kammeraterne og var i øvrigt optaget af digtning, skuespil og cirkus. Han kunne lide at skrive og blev avismedarbejder som kommentator til bl.a. teaterstof. Han skrev både højstemt poesi og lejlighedsdigte på bestilling. I Kristianstad så han da for første gang Elvira Madigan, da Cirkus Madigan spillede her fra begyndelsen af januar 1888. Sixten skrev om cirkus i sin avis og kom til forestillingerne næsten hver aften. Han var blevet betaget af den dejlige linedanserinde, som han genså under Cirkus Madigans ophold i Ljungbyhed i sommeren 1888.

Flugten

Elviras forældre vågede strengt over, at hun ikke fik nærmere kontakt med eventuelle tilbedere. De ville ikke have skandale og ikke miste deres stjerneartist. Men de kunne ikke forhindre, at Elvira og Sixten stod i brevveksling gennem en pige, som hver dag gik til posthuset og hentede breve, som Sixten havde skrevet. Derfor kunne parret i hemmelighed planlægge deres flugt fra den grå hverdag.

Den 18. maj 1889 var Cirkus Madigan kommet til Sundsvall i Nordsverige. Det var herfra, Elvira en tidlig morgen i juni stak af. Hun sluttede sig til Sixten Sparre, og de tog over Stockholm til Danmark, hvor de begav sig til Svendborg. Her tog de ophold på hotel og indskrev sig som et par på bryllupsrejse.

Fortsættes!

Gravstenene

De oprindelige gravsten fra 1889 er ret forskellige. De er lige store, men Elvira Madigans sten er hvid og bærer hendes døbenavn Hedvig Jensen. Sixten Sparres sten er derimod gråsort. Farveforskellen sætter naturligt nok fantasien i sving!

Stenene har i perioder været erstattet af to nyere sten, som en stenhugger lavede i 1964 på bestilling af det daværende menighedsråd. Anledningen var 75-årsdagen for den tragiske begivenhed. Man havde fra nogle sider savnet en gravsten med artistnavnet Elvira Madigan, fordi folk kom i tvivl, når de så en gravsten med det ukendte navn Hedvig Jensen!

Dette har man tilsyneladende villet råde bod på i 1964, hvor stenene for det første er udført i samme materiale og meget ens, og hvor man for det andet har anført den kvindelige part som "Elvira Madigan född Hedvig Jensen". Efter en del år kom de gamle gravsten frem igen.

Gravstedet i dag

Hele gravstedet blev i efteråret 1999 omlagt som led i en større renovering af området under den store eg. Dette område har længe været kedeligt, bl.a. på grund af de mange nedlagte gravsteder og træets skygge. Ved omlægningen har man søgt at give stedet et langt bedre helhedsindtryk. For det første er de hidtil ærtestensbelagte, tomme og triste gravsteder beplantet med storbladet vedbend, der passer til lysforholdene. For det andet er der anbragt en brostenskantning uden om de forskellige plantefelter med den knap 250-årige eg i centrum.

Elvira Madigans gravsted er blevet vendt, så gravstenene nu vender mod øst, som det var tilfældet i gamle dage, jfr. postkort fra den tid. I foråret kom de gamle sten tilbage, nu forsynet med en beskyttende glasplade for at begrænse vejrets nedbrydning af dem. Der er endvidere opsat en tavle, som på dansk og svensk redegør for parrets historie og de varierende navne. Forvirring skulle altså kunne undgås i fremtiden. Tavlens tekst lyder således:

ELVIRA MADIGAN og SIXTEN SPARRE ELVIRA MADIGAN och SIXTEN SPARRE
På dette sted begravedes lørdag den 27. juli 1889 linedanserinden Hedvig Jensen, bedre kendt som Elvira Madigan, og den svenske løjtnant Sixten Sparre. På detta ställe begravdes lördagen den 27 juli 1889 lindansösen Hedvig Jensen, bättre känd som Elvira Madigan, och svenske dragonlöjtnanten Sixten Sparre.
Parret var nogle dage forinden blevet fundet døde i Nørreskov få km herfra efter forsvinden og flugt fra Sverige. Her havde hun været stjerneartist i sin stedfader John Madigans cirkus, hvor Sixten Sparre havde set hende og var blevet forelsket i hende. Paret hade några dagar innan funnits döda i Nörreskov några km härifrån efter sin flykt ifrån Sverige. Där hade hon varit stjärnartist i sin styvfar John Madigans cirkus, där Sixten Sparre hade sett henne och blivit kär i henne.
Uden forældrenes viden havde Elvira Madigan og Sixten Sparre haft brevkontakt et års tid. I juni 1889 forlod hun cirkus under dets ophold i Sundsvall og flygtede med Sixten Sparre til Danmark. Efter en måned i Svendborg rejste de to den 15. juli til Taasinge, hvor de lejede sig ind i et hus i Troense. Utan föräldrarnas vetskap hade Elvira Madigan och Sixten Sparre under ett års tid haft brevkontakt. I juni 1889 lämnade hon cirkusen under dess vistelse i Sundsvall och rymde med Sixten Sparre till Danmark. Efter en månad i Svendborg reste de den 15 juli till Tåsinge, där de hyrde rum i Troense.
Da parrets kærlighedshistorie ikke havde nogen fremtid for sig, endte flugten til Taasinge nogle dage senere tragisk med, at han under en udflugt i Nørreskoven med sin tjenesterevolver skød hende og sig selv. Hun blev 21 år, han 35. Då parets kärleksaffär inte hade någon framtid, slutade flykten till Tåsinge några dagar senare tragiskt med att han under en utflykt i Nörreskov med sin tjänsterevolver sköt henne och sig själv. Hon blev 21 år, han 35.
Begravelsen blev forrettet af sognepræst Vilhelm Schousboe i nærvær af et stort følge. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Vilhelm Schousboe i närvaro av ett stort följe.

Hedvig Antoinette Isabella Eleonore Jensen blev født den 4. december 1867 i Flensborg som datter af artisterne Frederik Jensen og Eleonora (kaldet Laura) Cecilia Christina Maria Olsen. Først i 1892 giftede moderen sig med John Madigan.

Hedvig Antoinette Isabella Eleonore Jensen föddes den 4 december 1867 i Flensborg som dotter av artisterna Frederik Jensen och Eleonora (kallad Laura) Cecilia Christina Maria Olsen. Först 1892 gifte modern sig med John Madigan.

Følg historien om Elvira Madigan videre på Museet i Bregninge!

Ved Bregninge kirke ligger Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling. Her er der en samling af minder om Elvira Madigan og Sixten Sparres drama.

Litteratur:

Henrik M. Jansen: Elvira Madigan & Sixten Sparre - som samtiden opfattede dem, Forlaget Misteltenen i-s, Svendborg, 1987.
Per Arne Wåhlberg: Cirkus i Sverige, Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1992, side 125 ff.
Poul-Erik Møller-Pedersen: Elvira Madigan, Hernovs Forlag, København, 1978.

TIL TOPPEN

©: Didier Gautier 1999
Opdateret 15-09-2002.